หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-247354 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) ศูนย์ICT (124) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 2 เรื่องระบบเทคโนโลยีโดยบุคลากรทางการศึกษาของทุกกลุ่มได้ศึกษาดูงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และคณะร่วมโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก โดยบริจาคเงินสด และสิ่งของ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลทับกวาง
17 ธ.ค. 2557 ผอ.สัมฤทธิ์ พึึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศภายในครูผู้สอน เพื่อให้คำแนะนำในด้านวิชาการแก่ครู กำกับติดตามให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน งาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ และงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนต่อไป.........
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนวัดเตาปูน
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปร่วมงานวันรวมเด็กดีวีสตาร์ที่วัดธรรมกาย อีกทั้งนำนักเรียนไปรับทุนการศึกษาจากงานในวันนี้อีกด้วยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ออกค่ายอาสาพัฒนาในชื่อโครงการ เสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่โครงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ได้มาทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยการช่วยปรับปรุงอาคารไม้ อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link