แจ้งสถานศึกษางดการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่สพป.สระบุรี เขต 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมของสพป.สระบุรี เขต 2 แต่สามารถส่งหนังสือและติดต่อกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาได้ตามปกติ

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายประหยัด อนุศิลป์
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

     
     
     
 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน : สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี และศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี โรงเรียนวัดสามทอง โรงเรียนวัดสวนแตง อ.เมือง โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม โรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า และโรงเรียนวัดเถรพลาย อ.ศรีประจันต์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ในการสานต่อโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรรียนวังไกลกังวล ชมรายการอย่างสมบูรณ์ 100%

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

 
ระบบกำลังเรียกข้อมูล รอสักครู่....


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้จัดพิธีเวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สามารถนำคำสอนไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ ต่อไปภายภาคหน้า (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 นายวิมล เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดซับน้อยเหนือ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชา โดยกิจกรรมในวันนี้คณะครูและนักเรียนต่างอิ่มบุญ อิ่มใจ กันถ้วนหน้า (เรวดี ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าวผู้ดูแลระบบ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมาย นายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต โดย นางการะเกตุ นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 141 คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา สพฐ.
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสพฐ.
 
    Link