ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามจัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ไร่หวานสนิทรีสอร์ทและค่ายลูกเสือ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยกิจกรรมลูกเสือ และ ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้มีความสามัคคี  เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในการเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกตนเองมากมาย เช่น การปรุงอาหารทานเอง  กิจกรรมรอบกองไฟ การใช้เงื่อนประเภทต่างๆ  กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิกฐานผจญภัย เป็นต้น

17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด เผยแพร่โดย : โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม View : 28