ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

OIT 2023

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2023)

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

          

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        ข้อมูลพื้นฐาน

          - O1 โครงสร้าง

          - O2 ข้อมูลผู้บริหาร

          - O3 อำนาจหน้าที่

          - O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

          - O5 ข้อมูลการติดต่อ

          - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

        การประชาสัมพันธ์

          - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

          - O8 Q&A

          - O9 Social Network

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

        การดำเนินงาน

           - O10 แผนดำเนินงานประจำปี

          - O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

        การปฏิบัติงาน

           - O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

       การให้บริการ

           - O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          - O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          - O17 E-Service

 

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        
   - O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

          - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        
   - O21 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          - O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี         

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           - O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

        การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           - O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           - O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           - O34 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

           - O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

        การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
        
   - O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           - O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        
   - O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

        แผนป้องกันการทุจริต
        
   - O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          - O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

          - O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          
- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          - O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล : OIT 2023 เผยแพร่โดย : administrator View : 32898

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.111.130
Online อยู่ : 5
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 1,267
เดือนนี้ 2,981
ปีนี้ 6,548
รวมทั้งหมด 6,548
Record: 1358 (31.05.2023)
( Counter 04-06-2023 )