หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

>>วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ ICT, DLTV, DLIT บูรณาการจัดการเรียนรู้สู่่ห้องเรียน 4.0 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

>> วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราช..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

>> วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางบุญเกิด สิงหพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมพระราชพิธีสงกรานต..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

// วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางมาลี แก้วแววนาม นักทรัพยากรบุคค..... อ่านข่าวต่อ....


รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สพป.สระบุรี เขต 2
 1. นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
2. นายโสภณ อั๋นบางไทร
3. นางชวนชื่น ทัศนา
4. นางกฤตยา สมปอง
5. นางสาวสุชาดา ทองอยู่
6. นางบุญณิศา มะสิโกวา
7. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
8. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
เรื่อง การศึกษาความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9. นางปาหนัน บัวโฮม
เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
10. นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย
รื่อง การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนสังกัด สพป. สระบุรี เขต 2
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link