บุคลากรของศาสนาคริสต์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 บุคลากรของศาสนาคริสต์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน

20 ต.ค. 63

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  1

โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ คุณครูสาริณี มิสุนา ครูโรงเรียนวัดหนองตาบุญได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

13 ต.ค. 63

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  7

โรงเรียนหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สร้างข้อสอบฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครูของโรงเรียนวัดหนองตาบุญได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

13 ต.ค. 63

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  4

การสร้างเสริมภูมิแก่นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเดี่ยว ได้ออกให้บริการสร้างเสริมภูมิในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12 ต.ค. 63

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  3

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครั้งที่ 4 ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

12 ต.ค. 63

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  2

โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูพงษ์เฉลิม ตนพรมรัมย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ตลอดระยะเวลา 39 ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

05 ต.ค. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  5

มูลนิธิยุวพัฒน์เข้าติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

เมื่อวันที่ 21 กันายายน 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้มาติดตามโรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีนายคมสัน แจ้งมรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมคณะครูรายงานการดำเนินงานตามบริบทของโรงเรียนวัดหนองตาบุญ ในการนี้ศึกษานิเทศก์ได้แนะนำ เพิ่มเติมเพื่อให้ระบบงานโรงเรียนคุณธรรมพัฒนายิ่งขึ้นและให้สอดคล้องตามราโชบายของรัชกาลที่ 10

22 ก.ย. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  12

โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้ารับรางวัลสถานศึกษาและครูที่ผลการทดสอบ O-net ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นายคมสัน แจ้งมรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมด้วยคุณครูศิรประภา ปิยะวิริยะกุล เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.สระบุรี ทั้งนี้ ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานครั้งนี้ ในการนี้โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้รับรางวัลสถานศึกษาและครูที่มีผลการทดสอบ O-net คะแนนเฉลี่ยร้อยล่ะ 50 ขึ้นไป

22 ก.ย. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  8

เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ในวันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้รับความเมตตาจากพระสมชาย สิริสมปญโน เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 18 ทุน ในนามโรงเรียนวัดหนองตาบุญขอกราบขอบพระคุณที่ท่านให้ความเมตตาและสนับสนุนกิจการภายในโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

17 ก.ย. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  8

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ และคณะ มาเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง และคณะครู

17 ก.ย. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  8