การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา

20 ม.ค. 64

โรงเรียนหินกอง ( พิบูล
view  3

โรงเรียนวัดหนองตาบุญจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

วันที่ 18 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้มอบเงินอาหารกลางวันในช่วงปิกเรียนด้วยกรณีพิเศษ โดยให้คุณครูประจำชั้นเป็นประสานในการมอบฯ ในครั้งนี้

20 ม.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  1

โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ และคณะครูเข้าร่วมรับฟัง Facebook เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

20 ม.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  1

โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ พร้อมคุณครูศิรประภา ปิยะวิริยะกุล คุณครูน้ำผึ้ง บุญสกุล และคุณอรทัย มัยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนายกฤษกร วงชารี และนางสาวธันย์ชนก หอมจิตร ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตามที่ กคศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้เสนอแนะ ให้มีการพัฒนาและประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยให้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ

12 ม.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  0

โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กฯ

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมคณะครู เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

12 ม.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  1

โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจากศึกษานิเทศก์

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ และคณะครู ร่วมต้อนรับและรับการนิเทศจาก ศน.สุภัทรชัย กระสินหอม ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และแนะนำเกี่ยวกับประเด็นห้องเรียนคุณภาพ

07 ม.ค. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  2

โรงเรียนวัดหนองตาบุญนำกระเช้าของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่แก่กรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการคุณ

วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมคณะครู นำกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มอบให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

06 ม.ค. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  0

โรงเรียนวัดหนองตาบุญฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อไวร้ส covid - 19 และเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 อบต.บ้านลำได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแก่โรงเรียนวัดหนองตาบุญ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid - 19 และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู

25 ธ.ค. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  5

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียนต่างๆ บริเวณโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

24 ธ.ค. 63 

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  2

กีฬาครูและบุคลากรอำเภอแก่งคอย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ในนามประธานสหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ พร้อมคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรอำเภอแก่งคอย

24 ธ.ค. 63 

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  5